Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Başak Koleji Anadolu Lisesi psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi çalışmaları sekiz başlık altında toplanmıştır. Ekibimizde iki psikolojik danışman, bir rehber öğretmen ve aile danışmanı görev almaktadır.

1. Okul psikolojik danışmanlığı

Bireysel Psikolojik Danışma, Rehberlik : Kişisel ve sosyal ilişkilerini iyileştirme; başa çıkma yeterliliği ve sosyal etkililiğini artırma; karar verme süreçlerini öğrenme; kapasitesini güçlendirme ve kendini keşfetme süreçlerini içeren; duygusal, düşünsel ve davranışsal olarak iyileştirici ve geliştirici bir ilişkinin kurulduğu bireysel yardım hizmetidir.
Grupla Psikolojik Danışma: Belirli bir süreç içerisinde gerçekleşen, kendini tanıma, güçlü ve zayıf yönlerini fark etme, sosyal becerilerini geliştirme, başa çıkma, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirme gibi amaçlar çerçevesinde bir araya gelmiş 6-10 öğrenciyle psikolojik danışma ve rehberlik alanında yetişmiş ve grup dinamiklerini yönetme yeterliliğine sahip psikolojik danışman liderliğinde, etkileşime açık bir şekilde grup üyelerinden de destek almayı içeren danışma hizmetidir. Psiko-sosyal Müdahale: Doğal afetler ile kaza, pandemi gibi zorlu yaşam olaylarında sunulan psikolojik ve sosyal destek hizmetleridir.

2. Kariyer psikolojik danışmanlığı

“Kariyer Yolculuğum” adı altında ve girişimcilik derslerimizin paralelinde staj programları, Aydın Sanayi Odası, Aydın Ticaret Odası, TOBB Aydın Genç Girişimciler ekibi ile ortak projeler yürütülmektedir.
Bugün dördüncü sanayi devrimiyle birlikte bazı mesleklerin kaybolup gideceği, bazı mesleklerin evrileceği ve bazı yeni mesleklerin ortaya çıkacağının kaçınılmaz olduğu gerçeği bireylerin kariyerlerini planlamada yeni becerileri edinmelerini ve çalışma dünyasına daha esnek bir anlayışla yaklaşmalarını gerektirmektedir. Üniversitelerin bölüm tanıtımlarına ağırlık verilmekte, akademisyenlerle yapılan işbirlikleri, vakıf üniversiteleri ile yapılan protokoller kapsamında üniversite hayatını lise yıllarında öğrencilerimize sunmuş oluyoruz.
Öğrencilerimizin kariyer yolculuğunda öncelikle neleri iyi yapabileceklerini görmelerini sağlıyor ve bir şeyi iyi yapabilmek için gereken yatırımı yapmalarını teşvik ediyoruz. On line eğitim ve seminerler ile tutkulu seçimlere olanak sağlıyoruz. “Hayatta ne kadar ileri gideceğinizi belirleyen şey başınıza gelenler değil başınıza gelenlerle ne yaptığınızdır”

3. Aile Psikolojik Danışmanlığı

“Aileler Buluşuyor” “Birbirimize soruyoruz” programlarıyla akademik, eğitsel, kişisel ve sosyal danışmanlık sürecinde aile ortamını keşfedilmesi öğrencimize sunduğumuz hizmetin daha kaliteli olmasını sağlamaktadır.
Bu programlarda amacımız sadece okul başarısı yüksek çocuklar yetiştirme konusunda önerilerde bulunmak değil, aynı zamanda mutlu ve her yönden sağlıklı bireyler yetiştirmek için anne babalara rehberlik etmek, ailelerin kendi aralarında paylaşım yapmalarına olanak sağlamaktır.

4. Çevrim içi- online psikolojik danışma ve rehberlik

Günümüzde yaşanan pandemi süreçleri içinde rehberlik ve psikolojik danışma desteğine ihtiyacı olan öğrencilerimize yönelik zoom vb. platformlarda yaptığımız çalışmalar ile okul rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimi görüşmelerini aktif tutuyoruz.
Özellikle kısıtlamaların olduğu dönemde online çalışmalarımız etkili ve verimlidir. Psikolojik danışmanlarımız terapötik müdahaleleri hayata geçirirken, rehber öğretmenlerimiz akademik destek çalışmalarına yön vermektedirler.
Çevrimiçi psikolojik danışma, psikolojik desteğe ihtiyaç duyan bireyler ile uzman psikolojik danışman arasındaki ilişkinin telefon veya internet aracılığıyla ve yine terapötik müdahalelerin bu ortamda gerçekleştirilmesidir.

5. "Biz bize” rehberlik saati

Etkinliklerimiz planlanırken öğrencimizi aktif bir katılımcı ve problem çözebilen bir birey hâline getiren, öğrenci merkezli yaklaşım temel alınmıştır. Buna göre, öğrenciler öğretilen birey değil araştıran, sorgulayan, öğrenen, kendi iç kontrolünü sağlayan, sorumluluklarını üstlenen bireyler olarak görülmektedir.
Çalışmalarımızda gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı esas alınmıştır. Ulusal Mesleki Bilgi sistemi içinde eğitsel ve mesleki planlama dosyaları oluşturulmaktadır.
Akademik başarı takibi konularının yanında aşağıdaki konularda bireysel ve grup çalışmaları yapılmaktadır.
Hedef Belirleme ve Öğrenme Stratejileri
Zaman Yönetimi
Akran Zorbalığı
Dijital vatandaşlık
Meslek Seçimi/karar verme
Alan Seçimi
Kariyer Seçiminde Değerler
Motivasyon
Cinsel Sağlık Eğitimi
Bağımlılık
Kariyer planlama

6. “workshop“ uygulamaları
“Yaratıcılık, kesinlikten kurtulma cesaretini getirir.”
Erich Fromm

Workshoplar katılımcılarımıza farklı deneyimler kazandırmakta ve konuya derinlemesine uzmanından tavsiyelerle bilgi sahibi olmasına olanak sağlamaktadır. Ele alınan konunun odaklı bir konu olması, o konuda derinlemesine bilgi/beceri sahibi olunmasını sağlamaktadır.
Katılımcı sayısının görece sınırlı olması ve dolayısıyla oluşturulan yoğun etkileşim ortamı fikir üretimini destekliyor. İnsanların birbirlerinden de bir şeyler öğrenebildiği, çoklu bakış açılarını sentezleyebildiği, zihinlerde yer alan sorulara yanıt bulunabildiği, çok yönlü öğrenmeyi destekleyen bir ortam Başak Koleji Anadolu Lisesi öğrenci ve velilerini beklemektedir.
Birlikte yapılan ortak uygulamalar ile de bilgilerin uygulamaya aktarılması olanağını sunarak, uygulama becerisi edinilmesini sağlıyor ki; bunların hepsi "gerçekten öğrenme"; yani "uygulayabilme" adına çok değerli getirilerdir.

7. Müşavirlik / Akademik Danışmanlık uygulamaları

Öğrencinin kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki gelişimine ilişkin olarak akademik danışmanlar tarafından veli, öğretmen ve yöneticilere sunulan önleyici ya da iyileştirici nitelikteki destek çalışmalarıdır.
Akademik Danışman: Sorumlu olduğu öğrencilerin hedeflenen başarı düzeyine ulaşmaları adına onların akademik, kişisel, sosyal, ve kültürel gelişimlerinin izlenmesi görevini yürütmek üzere görevlendirilen öğretmeni
Akademik Danışmanlar Kurulu: Okul müdürünün başkanlığında akademik danışman öğretmenleri ile okul rehberlik ve psikolojik danışmanlık biriminden oluşan kurul. Akademik danışmanlık uygulaması ile her bir öğretmenimize 8 / 10 kişiden oluşan öğrenci grubunun danışmanlığı verilir. Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimi yakın takibe alınır, veliler ile olan iletişim kanalları açık tutulur. Rehberlik birimi ile eşgüdüm içerisinde yol izlenir.

8. Akran Danışmanlığı

Kişisel, sosyal ve akademik konularda yardım becerileri ile ilgili eğitim verilmiş öğrencilerin rehberlik öğretmeni süpervizyonu doğrultusunda akranlarına sundukları yardım çalışmalarıdır. Akran danışmanlığı hizmetiyle akran danışmanlar akran danışanlara onların düşünce ve duygularını anlamalarını sağlama, yaşadıkları sorunun çözümüne yönelik seçenekleri açığa çıkarma, onlara destekleyici bir ilişki sunma ve onların kendi çözümlerini bulmalarını kolaylaştırma amacıyla yardımcı olmaya çalışmaktadır. Özellikle sınava hazırlık sürecinde yaşanan başarı ve başarısızlıkların deneyimlenmesi, bunların alt sınıflara anlatılması süreç içinde çok değerlidir.